From: info.taalvormingdag e-mailadresjatterseuronet.nl
Date: Tue May 16 12:36:23 2000


op eigen kracht geletterd raken
taalvorming een onmisbare schakel in de verbetering van taalaanpak op school en taalgebruik daar buiten


Het lijkt zo vanzelfsprekend te veronderstellen dat iedereen in de Nederlandse samenleving geletterd is.
Bijna iedereen kan lezen en schrijven, maar is dat genoeg om werkelijk te spreken van geletterdheid? Veel mensen kunnen wel leesbare letters op papier aanbrengen, maar gebruiken ze die letters ook om iets mee te communiceren? Er wordt de hele dag gepraat, maar wat wordt er eigenlijk gezegd, en wie luistert er echt naar?
Kinderen en volwassenen kunnen vastlopen met praten en schrijven. De gewone man durft geen officiële brief te schrijven of in het openbaar te spreken. De hoog opgeleide vrouw praat en schrijft zo ingewikkeld dat niemand haar begrijpt. De scholier gruwt van opstellen en spreekbeurten. Volwassenen praten met kinderen alsof het wezens van een andere planeet zijn.
De overheid schrijft formulieren voor computers inplaats van voor mensen.
En niemand doet gewoon.

Iemand die niet weet waarover hij of zij zal schrijven is niet geholpen met schoolse opdrachten als: 'schrijf maar over de lente'.
Wat wel helpt: ervaringen en herinneringen oproepen die de moeite waard zijn om over te vertellen en te schrijven. Teksten die zo tot stand komen wil je ook graag aan anderen laten lezen.

Schrijven is kijken naar je eigen werkelijkheid. Het is zeggen en schrijven wat je op je hart en in je hoofd hebt. Schrijven is leren omgaan met je gevoelens en leren opkomen voor je belangen.

Taalvorming is een taalaanpak waarbij vertellen, schrijven, tekenen en lezen op een vanzelfsprekende manier met elkaar verbonden zijn.
De eigen ervaringen en de betrokkenheid van iedereen vormen de basis van een werkwijze, die kinderen en volwassenen helpt taal te gebruiken als een middel om te denken, te leren en zich te uiten. Deze werkwijze is gericht op inhoud, communicatie en taalbeschouwing en is geschikt voor alle mogelijke groepen kinderen, jeugdigen en volwassenen. In het basisonderwijs wint taalvorming terrein als een noodzakelijke aanvulling op onderwijs via taalmethodes.

Taaldrukken kan aan taalvorming gekoppeld worden. Het biedt eenvoudige druktechnieken om teksten te vermenigvuldigen en beeldend vorm te geven. Het verspreidbaar maken van teksten versterkt hun communicatieve waarde en verhoogt hun status.
 

 

Kinderen met een andere moedertaal

 
 

"Het is mijn stellige overtuiging dat leerkrachten die de uitgangspunten van taalvorming volgen, inderdaad een situatie creëren waarin de spontane, natuurlijke taalverwerving in de schoolklas alle kans krijgt: er is veel taalaanbod en er vindt onderlinge interactie plaats. Dat is belangrijk voor alle kinderen, maar zeker voor kinderen die een andere moedertaal hebben en het Nederlands als tweede taal spreken. Juist het onderwijs moet hun taalverwerving waar mogelijk stimuleren, omdat dat buiten school vaak te weinig gebeurt. Dat verder de taalactiviteiten volgens Dingen in de kring het kringgesprek veel leuker, gevarieerder en motiverender maken, is natuurlijk mooi meegenomen."

René Appel, bijzonder hoogleraar didactiek en verwerving van het Nederlands als tweede taal.

 

Taalvorming

 • geeft zelfvertrouwen in het eigen taalvermogen
 • vergroot de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid
 • bevordert de onderlinge communicatie en samenwerking
 • verhoogt de kwaliteit van kringgesprekken
 • stimuleert het begrijpend en affectief lezen
 • daagt uit tot het actief en creatief gebruiken van taal
 • maakt taal leuk en schrijven gemakkelijk

Taaldrukken

 • verhoogt de waarde van eigen teksten
 • maakt verspreiding van teksten mogelijk
 • helpt taal in beeld om te zetten
 • zorgt ervoor dat drukwerk een vanzelfsprekend middel in handen van kinderen is
 • stimuleert de noodzaak om foutloos en helder te schrijven

Waar zet u onze expertise in?

De medewerkers van de Stichting Taalvorming en Taaldrukken hebben jarenlange ervaring binnen alle vormen van onderwijs, het bedrijfsleven en het welzijnswerk. Het zijn consulenten en docenten literaire vorming met een benoembaarheid voor deze werkvelden.

Ze begeleiden studiebijeenkomsten

 • Voor vernieuwende stromingen in het onderwijs, openbare bibliotheken, schoolteams en het buurthuiswerk.
 • Geven voorbeeldlessen aan scholen voor primair onderwijs.
 • Begeleiden onderwijsteams bij het implementeren van de werkwijze.
 • Verzorgen gastlessen aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Pedagogische Academies.
 • Ontwikkelen werkplannen voor het primair onderwijs, de Volwasseneneducatie en het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking.
 • Zijn werkzaam in: de naschoolse opvang, de voorschoolse opvang, de verlengde schooldag.
 • Geven cursussen in verschillende vormen van Literaire Vorming zoals Gedichten schrijven, Dramaschrijven, Taal en Beeld.
 • Bieden creatieve workshops voor teams in het bedrijfsleven
 • Verzorgen Publicaties en Tentoonstellingen
 • Doen onderzoek.
 • Ontwikkelen nieuwe werkwijzen.

Hoe zet u onze expertise in?

Wij willen graag onderzoeken op welke manier wij een bijdrage kunnen leveren aan de taalactiviteiten waarbij u betrokken bent.

U kunt contact opnemen met een van de onderstaande medewerkers die in overleg met u een specifiek plan opstellen en een kostenraming maken.

Suzanne van Norden
Marie Reehorst
Henk van Faassen
Frederice van Faassen
Hieke van Til
Lucie Visch
Mirjam Zaat

Meer informatie:
Stichting Taalvorming
Mauritskade 24,
1091 GC Amsterdam
Tel: 020 6849897 / 06 17948966 / 06 11053979
E-mail: infodag e-mailadresjatterstaalvorming.nl
www.taalvorming.nl